ANBI Gegevens

Algemene gegevens

De Stichting Vrienden van de Marekerk is opgericht in 2008

Naam: Stichting Vrienden van de Marekerk te Leiden
Postadres: Postbus 283, 2300 AG  Leiden
E-mail vriendenvandemarekerk@hotmail.com
De stichting is gevestigd te Zoeterwoude
K.v.K nummer is: 27309804
RSIN nummer is: 818907800

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
1. Het in stand houden van de Marekerk en haar inrichting te Leiden als kerkgebouw en als cultuur-historisch monument en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
3. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het wekken van belangstelling in brede kring voor het behoud van de Marekerk te Leiden;
b. het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de uitvoering van het onderhoud, noodzakelijk herstel en verbetervoorstellen van het gebouw en haar inrichting die in overleg met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Leiden zijn vastgesteld.
c. de middelen van de stichting zijn niet beschikbaar voor uitgaven die tot de normale exploitatie van de Marekerk behoren en voor rekening van de Protestantse gemeente te Leiden zijn.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting Vrienden van de Marekerk wordt gevormd door:
Voorzitter: Juriaan van Duuren
Secretaris: Michiel Hollebrandse
Penningmeester: Mar in ’t Veld
Algemeen lid: Heleen Nieuwpoort

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden hebben een volledig onbezoldigde aanstelling. Gemaakte onkosten voor de stichting kunnen gedeclareerd worden.

Beleid

Te verrichten werkzaamheden
Lopende projecten
Het leveren van een bijdrage ten behoeve van het geplande verbouwingsproject voor de keuken in de kerk.
Geldwerving
Gelden worden verworven door acties ter verkrijging van vaste donaties, al dan niet met incassomachtigingen, eenmalige bijdragen, legaten, periodieke uitkeringen, en door acties zoals het organiseren van wijn-en chocolade actie, bloembollenactie, collecten, lezingen, een sponsordiner.
Beschikken over het vermogen van de instelling
Voor taakverdeling en bestuurdersverhoudingen binnen het bestuur; zie de statuten
Hoe over het vermogen van de instelling wordt beschikt; zie de statuten
Uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door het bestuur. De aangewezen bestuurder(s) voeren het beleid uit. Het toezicht op de uitvoering en op de (financiële) verantwoording vindt plaats door het bestuur.
Vermogen van de instelling
Uitkeringsbeleid Uitkeringen kunnen uitsluitend plaatsvinden overeenkomstig de doelstelling.
De middelen van de stichting zijn niet beschikbaar voor uitgaven die tot de normale exploitatie van de Marekerk behoren en voor rekening van de Protestantse gemeente te Leiden zijn.
De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurslid.
De door bestuursleden gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Overzicht van de uitkeringen conform de doelstelling In 2011 zijn de schuren rond de kerk weer geschikt voor opslag gemaakt , met steun van de stichting. De stichting heeft daartoe een bedrag van € 8.400 bijgedragen.

Financiën

Hieronder is per verslagjaar de jaarrekening ter inzage opgenomen.

Jaarrekening 2008
Jaarrekening 2009
Jaarrekening 2010
Jaarrekening 2011
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018

Historie

Binnenkort wordt hier de link naar meer historische informatie over de Marekerk in Leiden opgenomen.

Read more

Ons motto

Wij zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van dit prachtige monument.

Read more

Wat we doen

Het werven van donateurs, verzinnen van ludieke acties om geld bij elkaar te brengen voor de instandhouding van dit unieke monument in de stad.

Read more

Waarom wij

Als wij het al niet doen… wie doet het dan?.

Read more